Statut

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter.

§ 1
Yacht Club Politechniki Lubelskiej przy Politechnice Lubelskiej w Lublinie, zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym żeglarzy i sympatyków żeglarstwa. Klub jest zarejestrowany w Lubelskim Okręgowym Związku Żeglarskim będącym członkiem PZŻ.

§ 2
Terenem działania Klubu jest województwo lubelskie. Siedziba Klubu znajduje się przy Politechnice Lubelskiej w Lublinie. Dokładny adres Klubu:
Yacht Club Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 44a/1007
20-501 Lublin.

§ 3
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4
Klub działa zgodnie z Ustawą o kulturze fizycznej z 6 marca 1996 r., „Prawo o stowarzyszeniach” z 7 kwietnia 1989 wraz z jej nowelizacjami, Ustawą o szkolnictwie wyższym z 12 września 1990r., przepisami wewnętrznymi Politechniki Lubelskiej oraz Statutem PZŻ, jego uchwałami i wytycznymi.

 

§ 5
Klub używa pieczęci, godła i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cel i środki działania.

§ 6

  Celem Klubu jest:

 1. propagowanie żeglarstwa turystycznego
 2. organizowanie Członkom Klubu możliwości aktywnego wypoczynku
 3. umożliwienie Członkom Klubu podnoszenia kwalifikacji z zakresu żeglarstwa i innych sportów wodnych
 4. szkolenie na stopnie żeglarskie
 5. rozwijanie świadomości ekologicznej

§ 7
Przy realizacji zadań statutowych Klub współpracuje z Uczelnią, innymi Klubami Żeglarskimi i Organizacjami zajmującymi się sportami wodnymi.

§ 8
Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich Członków.
Do prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

  Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Członków Zwyczajnych
 2. Członków Honorowych
 3. Członków Wspierających

§ 10
Członkowie Zwyczajni.
Członkami Zwyczajnymi Klubu mogą być studenci i pracownicy Politechniki Lubelskiej, studenci i pracownicy innych wyższych uczelni oraz osoby pełnoletnie, które akceptują Statut i Regulamin Klubu.

§ 11

  Członkowie Zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym
 2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu
 3. uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Klub
 4. korzystania ze sprzętu Klubu zgodnie z regulaminem Klubu
 5. czasowego zawieszenia swojej działalności

§ 12

  Członkowie Zwyczajni są zobowiązani do:

 1. godnego reprezentowania Klubu
 2. brania czynnego udziału w działalności Klubu
 3. przestrzegania postanowień statutu, regulaminu i uchwał Władz Klubu
 4. płacenia składek ustalonych przez Walne Zebranie Klubu
 5. dbania o sprzęt będący w posiadaniu Klubu

§ 13

  Członkowie Honorowi:

 1. Tytuł Honorowego Członka Klubu przyznawany jest osobom zasłużonym dla Klubu przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, na wniosek Zarządu.
 2. Honorowy Członek Klubu ma wszystkie prawa członka Klubu.
 3. Honorowy Członek Klubu jest zwolniony z pracy na rzecz Klubu i płacenia składek.

§ 14
Członkowie Wspierający.
Członkami Wspierającymi mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne, które zadeklarują pomoc finansową lub inny rodzaj wspierania Klubu i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu.

§ 15

  Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. wystąpienie przez członka Klubu dokonanego w formie pisemnej
 2. wykluczenie z Klubu w drodze Uchwały Zarządu, jeżeli członek z przyczyn przez niego zawinionych nie wywiązuje się obowiązków określonych w § 12 statutu. Uchwała powinna być podjęta na piśmie oraz podawać przyczynę wykluczenia i uzasadnienie. Od uchwały tej wykluczonemu przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do Walnego Zebrania. Uchwała podjęta na najbliższym Walnym Zebraniu jest ostateczna
 3. w przypadku rozwiązania się Klubu.

Rozdział 4
Władze Klubu.

§ 16

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebranie
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja Władz Klubu trwa dwa lata. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zebrania Klubu.
 3. Uchwały wszystkich Władz Klubu Zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 17

  Walne Zebranie Klubu.

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą Władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawcze klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 3. Walne Zebranie Wyborcze klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest:
  1. na wniosek dwóch członków zarządu
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej
  3. Na wniosek 1/3 ogółu członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od zgłoszenia Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego muszą być powiadomieni o wniosku nie dalej niż w przeciągu 7 dni, a ogłoszenie o Zebraniu musi być wywieszone we wszystkich Wydziałach Uczelni nie później niż 10 dni przed datą Zebrania.

§ 18

  Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 1. określenie kierunków działalności statutowej i gospodarczej Klubu na okres pełnej kadencji
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej
 3. udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej
 4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu
 6. ustalenie wysokości i trybu płacenia składek
 7. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Klubu

§ 19
Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków Klubu uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§20

  1. Zarząd Klubu

  2. Zarząd Klubu składa się z 3-5 członków.
  3. Zarząd Klubu jest wybierany przez Walne Zebranie Klubu zwykłą większością głosów

.

 1. Skład Zarządu:
  1. Komandor
  2. Bosman
  3. Sekretarz
  4. K.W.Ż.
  5. Skarbnik

§21

  Do zadań Zarządu Klubu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu
 2. reprezentowanie Klubu wobec władz państwowych, Uczelni i innych organizacji
 3. działanie w imieniu Klubu w obrocie prawnym
 4. zawieranie porozumień o współdziałaniu z innymi organizacjami
 5. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu
 6. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych
 7. uchwalanie wewnętrznego regulaminu Klubu
 8. przyjmowanie i skreślanie członków
 9. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami
 10. składanie sprawozdań z działalności Klubu
 11. w imieniu Zarządu Klubu oświadczenia woli składa jednoosobowo Komandor Klubu.

§22

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie Członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu Członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów.
 3. Usunięty lub zawieszony Członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
 4. 4. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu Zarządu podejmuje Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów.

§23

  Komisja Rewizyjna.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu
  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności i określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia
  3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu, oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
  4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu
  5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia działań Zarządu niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu.
  6. W umowach między Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

§24

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Komisji, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie Członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu Członka Komisji podejmuje Komisja większością 2/3 głosów.
 3. Usunięty lub zawieszony Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszenia.
 4. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary.

§ 25

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 26

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał Władz Klubu – Zarządowi Klubu przysługuje prawo wymierzania kar:
  1. upomnienia
  2. zawieszenia w prawach członka
  3. wykluczenia
 2. Od uchwały Zarządu o ukaranie, Członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek Klubu.

§ 27

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze klubu składają się:
  1. dotacje Uczelni
  2. składki członkowskie
  3. darowizny, zapisy i spadki
  4. dochody z majątku
  5. inne wpływy

§ 28
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy Komandora oraz jednego z pozostałych Członków Zarządu

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 29
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 3/4 głosów.

§ 30
Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 1/2 Członków Klubu uprawnionych do głosowania. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.