Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zapraszamy na ⚠️⚠️Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze⚠️⚠️ Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej, które odbędzie się online w piątek 09.04.2021 r. o godzinie 19:00 na platformie Microsoft Teams. Termin drugiego zebrania 09.04.2021 r. o godzinie 19:15.

Osoby uprawnione (klubowicze z opłaconą składką) do głosowania w dniu Walnego Zebrania po zatwierdzeniu kandydatów otrzymają link drogą mailową umożliwiający oddanie głosu.

W przypadku osób do zarządu 1 głos na jedna osobę.

W przypadku komisji rewizyjnej 3 głosy na 3 różne osoby. (np. jeśli mamy 10 kandydatów to możemy oddać maksymalnie 3 głosy).

Głosownie będzie tajne.

Składki członkowskie przyjmujemy do 29 marca 2021 (liczy się data zaksięgowania na koncie). Osoby, które będą mogły brać udział w głosowaniu proszone są o przekazanie maila do sekretarza (lub na maila info@ycpl.pl).

Link do zebrania:


Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

lub

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGYwNzMwMmMtMTRjOC00NWY3LWI2ZGYtM2QwYjI4MGI5NTc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d12546c0-d1af-4515-bd69-0124e05139d9%22%2c%22Oid%22%3a%22e74715a8-bee2-4d95-85c7-fb86e65d0d4e%22%7d

Prosimy o zapewnienie stabilnego łącza podczas zebrania.

Podczas zebrania będziemy chcieli wprowadzić zmiany do statutu:

Zmiany w statucie Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej:

1) W paragrafie 6 pkt.1:

„1. propagowanie żeglarstwa turystycznego”

Otrzymuje brzmienie:

„1. Realizacja działań/zadań propagujących kulturę fizyczną i sport ze szczególnym uwzględnieniem żeglarstwa turystycznego.”

2) W paragrafie 6 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:

„6. Realizacja działań/zadań kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa i kultury żeglarskiej.”

3) Paragraf 12 pkt. 4:

„4. płacenia składek ustalonych przez Walne Zebranie Klubu,”

otrzymuje brzmienie:

„4. płacenia składek ustalonych przez Walne Zebranie Klubu, płatnych do 31 stycznia bieżącego roku.”

4) W paragrafie 15 dodaje się pkt. W brzmieniu:

„4. Nieopłacenie dwóch składek rocznych, włącznie z rokiem bieżącym.”

Zapraszamy

Zarząd Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej