Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zapraszamy na ⚠️⚠️Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze⚠️⚠️ Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej, które odbędzie się w piątek 19.05.2023 r. o godzinie 18:00 w auli
numer II wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej przy ulicy Nadbystrzyckiej 38 D w Lublinie.
Termin drugiego zebrania 19.05.2023 r. o godzinie 18:15 ( również w auli II wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej)

Podczas zebrania będziemy chcieli wprowadzić zmiany do statutu:
Zmiany w statucie Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej:
§ 6 dodaje się punkt :
7. Podejmowanie działań mających na celu promocję Województwa Lubelskiego na
terenie Polski oraz za granicą poprzez promowanie sportu i kultury żeglarskiej.
§ 21 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
11 w imieniu Zarządu Klubu oświadczenia woli składa jednocześnie dwóch członków
zarządu
§ 28 otrzymuje brzmienie:
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych
oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

Zapraszamy
Zarząd Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej