Zapraszamy na ⚠️⚠️Nadzwyczajne Walne Zebranie⚠️⚠️ Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej, które odbędzie się w sobotę 26.06.2021 r. o godzinie 19:00 w Tawernie La Trawiata przy ulicy Kreżnickiej 6 w Lublinie. Termin drugiego zebrania został wyznaczony na dzień 26.06.2021 r. o godzinie 19:15

Udział w głosowaniu będą miały prawo osoby z opłaconą składką członkowską na bieżący rok. Podczas zebrania będziemy chcieli:
1. Podjąć uchwałę dotycząca rozpoczęcia przez Yacht Klub Politechniki Lubelskiej prowadzenia działalności gospodarczej na cele statutowe.
2. Podjąć uchwałę dotyczącą zmiany w regulaminie w szczególności wysokość składki.
3. wprowadzić zmiany do statutu:


Zmiany w statucie Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej:
1) Do Paragrafu 5 dodajemy pkt.2:Klub może posługiwać się nazwą skróconą: „YCPL”
2) Paragraf 8 „Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich Członków. Do prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.”
Otrzymuje brzmienie:
1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. Klub podejmuje następujące rodzaje działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD): 85,51Z, 85,59B, 77,21Z.
3. Działalność Klubu opiera się, co do zasady, na społecznej pracy jego członków.
4. Klub może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków lub zlecać określone zadania swoim członkom lub innym podmiotom.
5. Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
6. Zatrudnienie pracownika wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.
7. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
8. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie Członków.
9. Do prowadzenia działalności gospodarczej Zarząd może oddelegować i upoważnić jednego lub kilku członków Klubu stosowną uchwałą.
10. Walne Zebranie Członków może określić maksymalną kwotę, jaka może być4 zaangażowana jako zobowiązanie Stowarzyszenia w dany rodzaj działalności gospodarczej.
11. W celu prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu Klubu Zarząd może zawrzeć umowę z osobami fizycznymi lub prawnymi po uprzednim zapoznaniu się z koncepcjami i zasadami, które mają być realizowane.
12. Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają Zarządowi nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy okresowe sprawozdania gospodarcze z tej działalności.
13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości oraz w innych uzasadnionych okolicznościach Zarząd może rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 11.
14. Nadzór nad prowadzoną w imieniu Klubu działalnością gospodarczą sprawuje Komisja Rewizyjna.
3) Paragraf 12 pkt 4:„płacenia składek ustalonych przez Walne Zebranie Klubu”
otrzymuje brzmienie:
„terminowego płacenia składek ustalonych przez Walne Zebranie Klubu”4) Paragraf 15 punkt 3:
„w przypadku rozwiązania się Klubu.”
otrzymuje brzmienie:
„pisemnej rezygnacji członka Klubu złożonej Zarządowi”
5) Paragraf 15 dodajemy punkt 4:
wykreślenia przez Zarząd wskutek zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
6) W paragrafie 15 dodajemy punkt 5:
w przypadku rozwiązania się Klubu
7) Paragraf 17 punkt 1:„Walne Zebranie Klubu jest najwyższą Władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.”otrzymuje brzmienie:„Walne Zebranie Klubu jest najwyższą Władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania.”
8) Paragraf 17 punkt 5:„Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od zgłoszenia Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego muszą być powiadomieni o wniosku nie dalej niż w przeciągu 7 dni, a ogłoszenie o Zebraniu musi być wywieszone we wszystkich Wydziałach Uczelni nie później niż 10 dni przed datą Zebrania.”otrzymuje brzmienie:Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od zgłoszenia, Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego muszą być powiadomieni wniosku nie dalej niż w przeciągu 7 dni,
9) W paragrafie 17 dodajemy punkt 6:Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywa się poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie www.ycpl.pl i oficjalnym profilu Klubu prowadzonym na portalu Facebook nie później niż 10 dni przed datą Zebrania.
10) Paragraf 27 punkt 2 podpunkt 5:
„inne wpływy”otrzymuje brzmienie:dochody z własnej działalności
11) W paragrafie 27 punkt 2 dodajemy podpunkt 6:inne wpływy
12) W paragrafie 27 dodajemy punkt 3:
Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
13) W paragrafie 27 dodajemy punkt 4:
Składki członkowskie powinny być uiszczane raz w roku do dnia 31 stycznia. Składkę uiszcza się za cały rok bez względu na liczbę dni trwania członkostwa w danym roku.

14) W paragrafie 27 dodajemy punkt 5:
Spłacona w trakcie trwania sezonu to termin 30 dni na jej zapłacenie od momentu złożenia deklaracji
15) W paragrafie 27 dodajemy punkt 6:
Wysokość składek członkowskich oraz opłaty wpisowej ustala Zarząd Klubu w formie uchwały.

Pozdrawiamy

Zarząd Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej