Regulamin rejsów

Regulamin
§ 1 Warunki wstępne

Przez użyte w „Regulaminie rejsów i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Yacht Club Politechniki Lubelskiej przy Politechnice Lubelskiej pojęcia rozumie się:

 1. Regulamin – „Regulamin rejsów i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Yacht Club Politechniki Lubelskiej przy Politechnice Lubelskiej;
 2. Organizator – Stowarzyszenie Yacht Club Politechniki Lubelskiej przy Politechnice Lubelskiej z siedzibą  20-501 Lublin ul. Nadbystrzycka 44a/1007;
 3. Rejs – rejs organizowany przez Stowarzyszenie Yacht Club Politechniki Lubelskiej przy Politechnice Lubelskiej umieszczony na stronie internetowej stowarzyszenia i/lub profilu na facebooku lub rejs organizowany na zlecenie konkretnych osób, nie umieszczony na stronie internetowej i/lub profilu na facebooku;
 4. Szkolenie – szkolenie żeglarskie, motorowodne lub inne o zbliżonej tematyce organizowane przez stowarzyszenie;
 5. Uczestnik – osoba biorąca udział w rejsie lub szkoleniu. Uczestnikiem może zostać osoba pełnoletnia; osoba niepełnoletnia w wieku powyżej 14 lat musi przedstawić zgodę prawnego opiekuna na uczestnictwo w rejsie/szkoleniu; osoba w wieku do lat 14 może wziąć udział w rejsie/szkoleniu tylko pod opieką opiekuna prawnego;
 6. Skipper – osoba prowadząca jacht podczas rejsu, posiadająca odpowiednie uprawnienia;
 7. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia teoretyczne i/lub praktyczne podczas szkolenia, posiadająca odpowiednie uprawnienia;
 8. Kasa jachtowa –  składka Uczestników rejsu/szkolenia (skipper/instruktor nie partycypuje w składce) uiszczana zaliczkowo, w kwocie zależnej od akwenu, trasy i czasu trwania rejsu/szkolenia. Służy ona pokryciu kosztów, których nie obejmuje cena rejsu/szkolenia.

§ 2 Warunki zgłoszenia na rejs i harmonogram płatności

 1. Zgłoszenie chęci udziału w rejsie/szkoleniu następuje mailowo: info@ycpl.pl
 2. Organizator wstępnie rezerwuje miejsce na jachcie o czym powiadamia Uczestnika mailowo.
 3. Warunkiem wpisania na listę Uczestników rejsu jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu oraz wpłata części należności za rejs/szkolenie wg harmonogramu płatności.
 4. Harmonogram płatności:
  ○ 30 % ceny rejsu/szkolenia – w przeciągu 7 dni od daty zgłoszenia;
  ○ 70 % – do 3 tygodni przed rozpoczęciem rejsu/szkolenia.
 5. Wpłat należy dokonać na konto Organizatora podane w zakładce kontakt na stornie internetowej.
 6. Fakt otrzymania pierwszej wpłaty jest dla Organizatora dowodem, że Uczestnik zapoznał się i zaakceptował regulamin.
 7. Nieotrzymanie przez Organizatora wpłat wg harmonogramu płatności będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w rejsie/szkoleniu.
 8. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w rejsie/szkoleniu w terminie krótszym niż 3 tygodnie przed jego rozpoczęciem Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty całej kwoty, do 3 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji miejsca.
 9. Przed wejściem na jacht Uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia skipperowi kaucji (zwrotnej po zakończeniu rejsu pod warunkiem opuszczenia jachtu bez uszkodzeń). Kaucja określana jest przez armatora jachtu i dzielona na wszystkich członków załogi; jest zabezpieczeniem szkód powstałych w trakcie użytkowania jachtu przez Uczestników, nie objętych polisą ubezpieczeniową jachtu (są to uszkodzenia drobne: zatkane WC, zgubienie części wyposażenia itp.). W przypadku rażącego niedbalstwa lub lekkomyślnego, umyślnego uszkodzenia mienia, Organizator ma prawo dochodzić od Uczestnika odszkodowania wyższego niż wpłacona kaucja.
 10. Cena rejsu/szkolenia nie zawiera kosztów wyżywienia, paliwa, gazu, opłat portowych i celnych, zezwoleń na żeglowanie po terenach parków narodowych itp. Powyższe koszty opłacane są z kasy jachtowej i rozliczane po rejsie wg rzeczywistych wydatków. Kasą jachtową zarządza skipper/instruktor lub osoba przez niego wyznaczona. Niewykorzystaną część kasy jachtowej zwraca się w równych częściach Uczestnikom (z wyjątkiem skippera/instruktora). Jeżeli kasa jachtowa nie wystarcza do końca rejsu/szkolenia uczestnicy dokonują dodatkowych wpłat na zasadach podanych powyżej. Skipper nie partycypuje w składce jachtowej a załoga gwarantuje wyżywienie dla skippera.
 11. Punkty 9 oraz 10 § 2 nie mają zastosowania w przypadku, gdy w ofercie rejsu/szkolenia podano inaczej.

§ 3 Odstąpienie od udziału w rejsie/szkoleniu

 1. Uczestnik może odstąpić od udziału w rejsie w dowolnym momencie. Za datę odstąpienia uważa się:
  ○ datę wpływu pisemnego oświadczenia do Organizatora;
  ○ datę niewykonania przez Uczestnika czynności opisanych w §2 pkt 4.
 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z rejsu/szkolenia z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, Organizator może zwrócić wpłaconą kwotę tylko w następujących okolicznościach:
  ○ jeśli Uczestnik rezygnujący z udziału w rejsie/szkoleniu wskaże osobę trzecią, która spełni warunki udziału w rejsie;
  ○ jeżeli Organizator będzie miał inną osobę z listy rezerwowej na miejsce Uczestnika rezygnującego (na ten sam termin i za tą samą cenę).

§ 4 Odwołanie rejsu przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rejsu/szkolenia najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem z powodu braku Uczestników, a w każdym czasie z przyczyn od siebie niezależnych (np. decyzja władz państwowych, działanie siły wyższej, choroba, uszkodzenie jachtu i in.).
 2. W przypadku odwołania rejsu przez Organizatora Uczestnik uprawniony jest do uzyskania zwrotu wpłaconej kwoty.

§ 5 Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania ważnego dokumentu tożsamości oraz dokumentu podróży (paszport, wiza), jeśli jest wymagany w państwach odwiedzanych.
 2. Od chwili zaokrętowania do chwili wyokrętowania Uczestnik obowiązany jest stosować się do wszelkich wskazań skippera/instruktora dotyczących bezpieczeństwa żeglugi, zasad dobrej praktyki morskiej i przestrzegania regulaminu obowiązującego na jachcie.
 3. (dot. szkoleń) Podczas szkolenia organizowanego przez stowarzyszenie obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu oraz stosowania środków odurzających.
 4. Uczestnik zobowiązany jest w czynny sposób uczestniczyć we wszelkich obowiązkach związanych z pobytem i żeglowaniem na jachcie (pełnienie wacht zgodnie z grafikiem, udział w manewrach i prowadzeniu jachtu, przygotowywanie posiłków, utrzymanie porządku na jachcie w trakcie i po rejsie, udział w bieżących pracach związanych z utrzymaniem i konserwacją jachtu itd.) w zakresie ustalonym ze skipperem/instruktorem.
 5. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku rejsu/szkolenia zagrażającego interesom innych członków załogi lub zasadom bezpieczeństwa, skipper/instruktor może bez konsekwencji finansowej z tego tytułu wyokrętować go w najbliższym porcie lub na najbliższym kotwicowisku. Wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu do kraju w takim przypadku ponosi Uczestnik.
 6. Uczestnik rejsu zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
 7. Uczestnik rejsu/szkolenia zobowiązany jest poinformować Organizatora o faktach dotyczących swojej osoby a mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi i załogi jachtu, szczególnie o dysfunkcjach zdrowotnych, niemożliwości wykonywania niektórych czynności na jachcie, przyjmowanych lekach itp.

§ 6 Przebieg rejsu

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i niedogodności powstałe w trakcie trwania rejsu/szkolenia z przyczyn od niego niezależnych (działanie siły wyższej, awaria jachtu lub wyposażenia, decyzje lokalnych władz państwowych itp.). Zastrzega sobie prawo zmiany portów zaokrętowania i wyokrętowania, trasy rejsu/szkolenia oraz ilości i kolejności odwiedzanych portów wynikających z zaistniałych warunków pogodowych, ze względu na bezpieczeństwo załogi i jachtu oraz innych przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności, Organizator nie dokonuje zwrotu kosztów dojazdu na miejsce zaokrętowania i wyokrętowania, noclegów i innych wynikłych stąd opłat.
 2. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, jak np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, dobrowolne nieskorzystanie z części lub z całości rejsu/szkolenia.
 3. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości niezrealizowanych świadczeń, jeżeli w czasie trwania rejsu/szkolenia następuje zmiana programu z przyczyn niezależnych od Organizatora. Zorganizowanie świadczeń zastępczych o tym samym standardzie nie stanowi wady usługi. Uczestnik z tego powodu nie może zgłaszać roszczeń do Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika pozostawione przez niego na jachcie lub zniszczone w trakcie rejsu/szkolenia.
 5. Za szkody powstałe na jachcie z przyczyny Uczestnika odpowiedzialność ponosi Uczestnik. Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia szkody w czasie trwania rejsu/szkolenia, a w razie niemożności – niezwłocznie po jego zakończeniu. W przypadku poniesienia z tego tytułu strat Organizator może domagać się od Uczestnika zwrotu kosztów usunięcia szkody.
 6. Ostateczną decyzję o trasie i przebiegu rejsu podejmuje skipper/instruktor mając na uwadze bezpieczeństwo załogi oraz jachtu.

§ 7 Reklamacje

 1. Organizator przyjmuje reklamacje w ciągu 14 dni od daty zakończenia rejsu/szkolenia w formie pisemnej.
 2. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.