Regulamin

REGULAMIN YCPL

Rozdział I

Postanowienia ogólne:

§ 1

 1. Regulamin obejmuje całość działalności Klubu, dokonuje jej klasyfikacji i podziału.
 2. Każdy członek Klubu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Statutu i Regulaminu YCPL.

Rozdział II

Postanowienia szczegółowe:

§ 1

Członkowie klubu

 1. O przyjęcie do Klubu może ubiegać się każda osoba spełniająca wymagania stawiane przez Statut YCPL.
 2. Aby uzyskać pełne statutowe prawo członka YCPL należy:
 3. Wypełnić pisemną deklarację członka klubu.
 4. Wnieść opłatę wpisową zgodnie z Rozdziałem II, § 1, punkt 7 RK.
 5. Opłacić składkę członkowską w wysokości 120 zł / rok.
 6. Przepracować co najmniej 30 godzin na rzecz Klubu w ciągu roku, zgodnie z Rozdziałem II, § 2, RK.
 7. Opłata wpisowa wynosi 200 zł. Studenci i młodzież ucząca się wnosi ulgową opłatę wpisową w wysokości 100 zł. Osoby, które ukończyły co najmniej jeden z kursów organizowanych przez YCPL, są zwolnione z opłaty wpisowej.

§2

Zasady wypracowywania godzin na rzecz Klubu

 1. Ilość przepracowanych godzin określana jest w oparciu o poniższy taryfikator:

Czynności i ilość godzin:

 • Niewykwalifikowane prace przy sprzęcie –> 1
 • Prace specjalistyczne i wymagające doświadczenia szkutniczego oraz szkolenie –> 1,5~2
 • Organizacja imprez klubowych –> 1
 • Inne działania wykonywane na rzecz Klubu (np. transport, rzeczy przydatne do klubu, etc.) Ilość godz. przyznawana odpowiednio do wartości
 • Praca w zarządzie, komisji rewizyjnej –> 1
 1. Godziny są rejestrowane w elektronicznym dzienniku prac prowadzonym przez Bosmana w systemie obsługi klubu pod adresem sok.ycpl.pl
 2. O ilości przyznanych godzin decyduje Bosman lub Komandor Klubu na wniosek wnioskodawcy.
 3. Czasu trwania zebrań Klubu oraz Walnego Zebrania nie zalicza się do czasu prac ujętych w taryfikatorze.
 4. Prowadzącemu i protokołującemu zebranie przyznaje się po jednej godzinie zaliczanej jako praca w Zarządzie.
 5. Istnieje możliwość wykupienia godzin na rzecz Klubu. Stawka za jedną godzinę wynosi 25 zł.
 6. Członek Klubu posiadający pełne prawo członkowskie co najmniej przez dwa lata, ma prawo wykupu do 30 godzin. Członkowie Klubu ze stażem poniżej dwóch lat, mają prawo wykupu do 15 godzin.

§3

Warunki uzyskania samodzielnego dostępu do żaglowni

 1. Aby uzyskać prawo samodzielnego korzystania z żaglowni (otrzymanie klucza) należy:
  1. Posiadać przez okres min. 1 roku pełne prawo członka Klubu, zgodnie z Rozdziałem II, §1, pkt. 2, RK.
  2. Wypracować na rzecz Klubu co najmniej 30 godzin w bieżącym sezonie.
 2. Osoby spełniające wymagania Rozdziału II, §3, punkt 1 RK, po otrzymaniu pozytywnej opinii Zarządu Klubu, mają prawo do posiadania własnych kluczy do żaglowni.
 3. Kosztami dorobienia klucza obciążona jest osoba ubiegająca się o klucz.
 4. Za wydanie klucza odpowiada Bosman.
 5. Prawo samodzielnego dostępu do żaglowni przyznawane jest na dany sezon i podlega corocznej weryfikacji przez Zarząd.

§4

Odpowiedzialność osób samodzielnie korzystających z żaglowni

 1. Osoba uprawniona do samodzielnego dostępu do żaglowni, po otworzeniu drzwi pomieszczeń klubowych staje się Bosmanem Dyżurnym. Obowiązki Bosmana Dyżurnego pełni, aż do momentu zamknięcia żaglowni lub przekazania funkcji Bosmana Dyżurnego innej osobie do tego uprawnionej.
 2. Bosman Dyżurny ponosi odpowiedzialność za mienie znajdujące się w pomieszczeniach klubowych oraz za osoby, które znajdują się w żaglowni w czasie pełnienia przez niego funkcji Bosmana Dyżurnego.
 3. Wszelkie nieprawidłowości stwierdzone w czasie pełnienia funkcji Bosmana Dyżurnego należy niezwłocznie zgłosić Bosmanowi i/lub jednemu z członków Zarządu.

§5

Warunki korzystania ze sprzętu

1. Warunkiem korzystania ze sprzętu jest posiadanie prawa członka Klubu, zgodnie z Rozdziałem II, §1, pkt. 2, RK, posiadanie minimum patentu żeglarza jachtowego w przypadku jachtów żaglowych oraz minimum patentu sternika motorowodnego w przypadku sprzętu motorowodnego, wpisania się do książki pływań oraz zapisu poprzez elektroniczny system klubu oraz:

 • Omega „ADIUNKT”, Omega “ASYSTENT”, Omega “DZIEKAN” – przepracowane co najmniej 30 godzin na rzecz Klubu w bieżącym sezonie.
 • Omega „SESJA” oraz Omega „POPRAWKA” – przepracowane co najmniej 40 godzin na rzecz Klubu w bieżącym sezonie.
 • Omega sport “AUDI” – przepracowane co najmniej 40 godzin na rzecz Klubu w bieżącym sezonie  przeszkolenie klubowe i staż co najmniej 1 roku w klubie.
 • „Omega Piratka” – przepracowane co najmniej 40 godzin a rzecz Klubu w bieżącym sezonie, przeszkolenie klubowe i staż co najmniej 1 roku w klubie.
 • Tango „Wtorek” – przepracowane co najmniej 40 godzin na rzecz Klubu w bieżącym sezonie, przeszkolenie klubowe i  staż co najmniej 1 roku w klubie.
 • MK 24 “Mustang” – przepracowane co najmniej 40 godzin na rzecz Klubu w bieżącym sezonie, przeszkolenie klubowe i staż co najmniej 1 roku w klubie.
 • Yacht motorowy „Laguna” – przepracowane co najmniej 50 godzin na rzecz Klubu, przeszkolenie klubowe, posiadanie patentu motorowodnego minimum 1 rok i staż co najmniej 1 roku w klubie.
 • Silniki zaburtowe – przepracowane co najmniej 40 godzin na rzecz Klubu w bieżącym sezonie,, przeszkolenie klubowe i staż co najmniej 1 roku w klubie.
 • Ślizgi lodowe – przepracowane co najmniej 30 godzin na rzecz Klubu w bieżącym sezonie oraz przeszkolenie klubowe lub posiadanie patentu lodowego.

2. Dodatkowe wymagania, które muszą być spełnione, przy korzystaniu ze sprzętu klubowego:

a) Minimalna ilość osób w załodze umożliwiająca skorzystanie ze sprzętu Klubowego:

  • yacht kabinowy – minimum 2 osoby

b) obowiązkowe pobranie silnika do yachtów kabinowych

3. Lista osób mogących prowadzić przeszkolenia klubowe, znajduje się w u Bosmana oraz Komandora.

4. Sprzęt i akcesoria wydaje Bosman lub Bosman Dyżurny w oparciu o aktualizowaną na bieżąco listę członków spełniających wymagania regulaminowe Klubu.

5. Przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu każdy korzystający ma obowiązek zapoznać się z aktualnym stanem technicznym sprzętu wg schematu określonego przez Bosmana.

6. Wszelkie zastrzeżenia należy wpisać do Dziennika Pływań lub niezwłocznie zgłosić je Bosmanowi.

7. Przed wypłynięciem osoba dowodząca jednostką pływającą ma obowiązek wpisać ten fakt do Dziennika Pływań.

8. Osoba korzystająca ze sprzętu ponosi pełną odpowiedzialność materialną i statutową za uszkodzenia i dewastacje sprzętu wynikłe z naruszenia zasad dobrej praktyki żeglarskiej.

9. Z odpowiedzialności wyłączone są uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia się sprzętu.

10. O wszystkich uszkodzeniach powstałych podczas pływania należy niezwłocznie poinformować Bosmana.

11. O formie naprawy wyrządzonej szkody decyduje Bosman i/lub Zarząd. Może być to np. odpowiedzialność finansowa i/lub naprawienie wyrządzonej szkody.

12. Nieprzekraczalny termin naprawy ustala Bosman i/lub Zarząd.

13. Pierwszeństwo korzystania ze sprzętu mają kolejno osoby:

  1. biorące udział w akcjach ratowniczych
  2. biorące udział w szkoleniu
  3. biorące udział w regatach
  4. biorące udział w innych imprezach organizowanych przez Klub
  5. pływające rekreacyjnie,
  6. chyba że Zarząd postanowi inaczej.

14. Bosman może zakazać korzystania ze sprzętu w przypadku gdy: zainteresowany jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, wcześniej spowodował zniszczenia i nie wywiązał się z nałożonych w związku z tym obowiązków.

Rozdział III

Organizacja rejsów turystycznych i wyjazdów regatowych

§ 1

Rejsy Śródlądowe

 1. Klub organizuje rejsy śródlądowe.
 2. Członkowie klubu mają prawo do wyczarterowania łodzi klubowej na rejs śródlądowy. O kolejności w przyznawaniu czarterów jachtów decyduje ilość przepracowanych godzin w klubie.
 3. Przekazanie łodzi dokonuje się w oparciu o protokół przekazania. Jest to załącznik nr 1 do Regulaminu YCPL.
 4. Oprócz opłaty czarterowej klub pobiera kaucję w wysokości 50% opłaty czarterowej, wpłacaną na 7 dni przed rejsem i zwracaną po rejsie w przypadku przedstawienia bezawaryjnego protokołu przekazania łodzi.
 5. Decyzję o zwrocie kaucji w przypadku protokołu bezawaryjnego podejmuje Skarbnik Klubu.
 6. Decyzję o zatrzymaniu całości lub części kaucji w przypadku protokołu awaryjnego podejmuje Zarząd na pisemny wniosek Bosmana Klubu.

§2

Wyjazdy regatowe

 1. O udziale w regatach decyduje prowadzący sekcję regatową na podstawie ilości przepracowanych godzin na rzecz klubu oraz sekcji regatowej.
 2. Wyjazdy regatowe mogą być dofinansowane z funduszu Klubu na wniosek zainteresowanego, złożony najpóźniej 30 dni przed planowanymi regatami. (Wniosek o dofinansowanie dostępny u zarządu) Decyzję o dofinansowaniu podejmuje Zarząd po konsultacjach z prowadzącym sekcję regatową.
 3. Jacht na czas regat nie jest ubezpieczony ze środków klubu.
 4. Załoga biorąca udział w regatach ponosi pełną odpowiedzialność materialną i finansową za uszkodzenia sprzętu.

§ 3

Ulgi finansowe w rejsach oraz szkoleniach organizowanych przez Klub

 1. Na wniosek klubowicza, Zarząd może przyznać przyznać ulgę finansową w rejsach oraz szkoleniach organizowanych przez Klub.
 2. Wniosek dostępny u Sekretarza Klubu.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 1

 1. Członkowie Klubu ponoszą pełną odpowiedzialność za gości przez siebie zaproszonych na teren klubu.
 2. Do korzystania z pomieszczeń są uprawnieni wszyscy członkowie Klubu, kursanci i osoby zaproszone.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich członków YCPL, kursantów oraz osoby przebywające tymczasowo na terenie Klubu.
 4. Członkowie Klubu i kursanci są zobowiązani dbać o mienie klubowe oraz przestrzegać zasad etyki i etykiety żeglarskiej.
 5. Na terenie Klubu należy zachować czystość i porządek.
 6. Dokumentów klubowych nie można wynosić poza teren YCPL. (nie dotyczy członków zarządu).
 7. Mienie klubowe można wypożyczać tylko po uzyskaniu zgody Bosmana i wpisaniu się w książkę wypożyczeń.
 8. W przypadku nieprzestrzegania przez członka Klubu Statutu oraz Regulaminu Klubu, Zarząd ma prawo podjąć działania dyscyplinarne.
 9. Wszelkie spory oraz kwestie nieuregulowane rozstrzygane są zgodnie ze Statutem YCPL.

Zarząd YCPL

Lublin, dn. 01.07.2022